دستورالعمل ها

# عملیات عنوان سند کد سند واحد سازمانی فرآیند ویرایش ویرایش کننده بازنگری ضمیمه
دستورالعمل کار در بخش جوابدهي 20 جوابدهی فرآیند بعد از انجام آزمایش 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0
دستورالعمل طريقه گزارش نتايج بحراني 21 جوابدهی فرآیند بعد از انجام آزمایش 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0

نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]