لیست تجهیزات آزمایشگاه
شناسنامه فنی ، سوابق کالیبراسیون و تعمیرات هر تجهیز

# عملیات نام تجهیز / ابزار کد تجهیز کشور سازنده نوع / مدل شرکت سازنده دوره کاليبراسيون SOP واحد کاربر
پي سي آر ريل تايم 013 real time PCR سه ماهه
ژنتیک و بیولوژی مولکولی
اولتراسانتريفيوژ 010 Ultra Centrifuge شش ماهه ژنتیک و بیولوژی مولکولی
شيكر واتربت 048 waterbath نه ماهه ژنتیک و بیولوژی مولکولی
روتاتور كشت سلولي 031 یک ساله ژنتیک و بیولوژی مولکولی

نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]