کنترل شکایات

گزارش
# عملیات عنوان شکایت نام شکایت کننده تاریخ اعلام شکایت واحد مربوطه کارشناس پیگیری آیا منجر به اقدام اصلاحی شده شماره اقدام اصلاحی
شکایت مسول بخش کنترل کیفی و مستند سازی خانم محترم تضمین کیفیت (فاقد اقدام اصلاحی مجدد)

نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]