شکایت مسول بخش کنترل کیفی و مستند سازی
عنوان شکایت:
شکایت مسول بخش کنترل کیفی و مستند سازی
کد یکتا:
5
نام شکایت کننده:
خانم محترم
نتیجه نهائی:
جاری
تاریخ اعلام شکایت:
نوع شکایت:
کتبی
واحد مربوطه:
کارشناس پیگیری:

شرح شکایت:
کم کاری پرسنل در تهیه ی
Sop تست جدید با متد جدید
 
 

آیا منجر به اقدام اصلاحی شده:
شماره اقدام اصلاحی:
(فاقد اقدام اصلاحی مجدد)
گزراش کارشناس:
نقض قوانین و خطی مشی آزمایشگاه در تحقق اهداف کیفیت
 
 

توضیحات:
ایجاد انگیزه در کارکنان با تشویق حقوقی
 
 

نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]