دستورالعمل ها

# عملیات عنوان سند کد سند واحد سازمانی فرآیند ویرایش ویرایش کننده بازنگری ضمیمه
دستورالعمل مدیریت پسماندها 62 مدیریت فرآیند ایمنی و بهداشت 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0
دستورالعمل حفاظت و ايمني كاركنان 59 مدیریت فرآیند ایمنی و بهداشت 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0
دستورالعمل­ شستشو و سترون سازی در آزمایشگاه 60 مدیریت فرآیند ایمنی و بهداشت 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0

نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]