فرم های خام

# عملیات عنوان سند کد سند واحد سازمانی فرآیند ویرایش ویرایش کننده بازنگری ضمیمه
فرم گزارش ماهیانه به مدیریت 90 مدیریت فرآیند مدیریت کلان 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0
فرم قرارداد آزمایشگاههای همكار 7 مدیریت فرآیند مدیریت کلان 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0
فرم صورتجلسات داخلی 55 مدیریت فرآیند مدیریت کلان 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0
فرم رضایت سنجی مراجعین به آزمایشگاه 68 مدیریت فرآیند مدیریت کلان 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0

نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]