کنترل شکایات

گزارش
# عملیات عنوان شکایت نام شکایت کننده تاریخ اعلام شکایت واحد مربوطه کارشناس پیگیری آیا منجر به اقدام اصلاحی شده شماره اقدام اصلاحی
ارسال نمونه به صورت نا مناسب مسول جدا سازی و ارسال 1393/03/15 جداسازی و ارسال نمونه (فاقد اقدام اصلاحی مجدد)
عدم دقت در نمونه گیری مسول بخش جداسازی و ارسال نمونه (فاقد اقدام اصلاحی مجدد)

نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]