فرم های خام

# عملیات عنوان سند کد سند واحد سازمانی فرآیند ویرایش ویرایش کننده بازنگری ضمیمه
فرم درخواست کالا و خدمات از انبار و تامین کننده 43 اداری و مالی فرآیند تدارکات،خرید و انبارش 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0
فرم چک لیست ارزیابی نظافت عمومی آزمایشگاه 61 اداری و مالی فرآیند ایمنی و بهداشت 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0
فرم کارت انبار 45 اداری و مالی فرآیند تدارکات،خرید و انبارش 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0
فرم ارزيابي علمي و عملي كاركنان در بدو استخدام و ضمن خدمت 54 اداری و مالی فرآیند استخدام، ارزیابی و آموزش 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0

نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]