لیست تجهیزات آزمایشگاه
شناسنامه فنی ، سوابق کالیبراسیون و تعمیرات هر تجهیز

# عملیات نام تجهیز / ابزار کد تجهیز کشور سازنده نوع / مدل شرکت سازنده دوره کاليبراسيون SOP واحد کاربر
فيلترهاي خون 055 Blood filter یک ماهه بانک خون
فريزر 70- 050 freezer-70 شش ماهه بانک خون
فريزر 80- 051 freezer-80 شش ماهه بانک خون
سانتريفيوژ شستشو 041 Cell Washing نه ماهه بانک خون

نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]