لیست تجهیزات آزمایشگاه
شناسنامه فنی ، سوابق کالیبراسیون و تعمیرات هر تجهیز

# عملیات نام تجهیز / ابزار کد تجهیز کشور سازنده نوع / مدل شرکت سازنده دوره کاليبراسيون SOP واحد کاربر
الايزا واشر اتومات 005 نیاز ندارد
ایمونولوژی و سرولوژی
الايزا پروسسور 006 elisa processor شش ماهه
ایمونولوژی و سرولوژی
روتاتور راكر 028 Rocker شش ماهه
ایمونولوژی و سرولوژی
سروفيوژ 039 CEROFUGE شش ماهه
ایمونولوژی و سرولوژی
الايزا ريدر 006 elisa reader یک ساله
ایمونولوژی و سرولوژی
کمی لومینسانس 088 Liason یک ساله
ایمونولوژی و سرولوژی

نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]