لیست تست های لویجنینگ

# عملیات عنوان تست بخش سازمانی
IgE ایمونولوژی و سرولوژی
C3 ایمونولوژی و سرولوژی
CA 125 ایمونولوژی و سرولوژی

نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]