لیست تجهیزات آزمایشگاه
شناسنامه فنی ، سوابق کالیبراسیون و تعمیرات هر تجهیز

# عملیات نام تجهیز / ابزار کد تجهیز کشور سازنده نوع / مدل شرکت سازنده دوره کاليبراسيون SOP واحد کاربر
رفراکتومتر 109 شش ماهه
میکروبیولوژی و آنالیز ادرار
انکوباتور 114 نه ماهه
میکروبیولوژی و آنالیز ادرار
هود بیولوژیک 116 کلاس یک نیاز ندارد میکروبیولوژی و آنالیز ادرار
انكوباتورمعمولي آئروبيك 001 aerobic شش ماهه
میکروبیولوژی و آنالیز ادرار
پي هاش متر 012 PH meter یک ساله
میکروبیولوژی و آنالیز ادرار
ترازوي الكترونيكي 015 electric balance شش ماهه
میکروبیولوژی و آنالیز ادرار
جار (دسيكاتور)بي هوازي 016 Desiccator یک ساله میکروبیولوژی و آنالیز ادرار
جار Co2 016 CO2 Desiccator یک ساله میکروبیولوژی و آنالیز ادرار
چراغ الكلي 017 Alcoholic burner نیاز ندارد میکروبیولوژی و آنالیز ادرار
خوانش نوار ادراري (دستگاه خوانش نوار ادراري) 020 Urea tape reader نیاز ندارد
میکروبیولوژی و آنالیز ادرار
ديسك پخش كن آنتي بيوگرام 024 antibiogram dispenser disk یک ساله میکروبیولوژی و آنالیز ادرار
رفراكتومتر دستي 027 یک ماهه
میکروبیولوژی و آنالیز ادرار
رفراكتومتر روميزي 030 table top یک ماهه
میکروبیولوژی و آنالیز ادرار
شيكر انكوباتور 044 یک ساله میکروبیولوژی و آنالیز ادرار
لامپ UV (ضد عفوني كننده) Germicidal 057 germicidal شش ماهه میکروبیولوژی و آنالیز ادرار
ميكروسكوپ نوري زمينه سياه 060 dark field نه ماهه میکروبیولوژی و آنالیز ادرار
هود لامينار كلاس 1 066 سه ماهه میکروبیولوژی و آنالیز ادرار
هود لامينار كلاس 2 067 سه ماهه میکروبیولوژی و آنالیز ادرار
هود لامينار كلاس 3 068 سه ماهه میکروبیولوژی و آنالیز ادرار
هات پليت 067 hot plate سه ماهه میکروبیولوژی و آنالیز ادرار
فور 070 شش ماهه
میکروبیولوژی و آنالیز ادرار
UBT 091 Heliprobe یک ماهه
میکروبیولوژی و آنالیز ادرار

نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]