فرآیند کنترل مدارک و سوابق
نام فرآیند:
فرآیند کنترل مدارک و سوابق
کد یکتا:
9
دوره پایش:
سالیانه
ورودی های فرآیند:
شناسایی مستندات
کد گذاری مستندات
برنامه زمانبندی بازنگری مستندات
تهيه مستندات سيستم كيفيت
تاييد مستندات سيستم كيفيت
تهيه مستندات فني
تاييد مستندات فني
تصويب مستندات
توزيع و كنترل مستندات
بازنگري دوره‌اي مستندات
به روز‌رساني فهرست روش‌هاي آزمون
تهيه فهرست نرم افزار‌هاي تخصصي
نگهداري و بايگاني سوابق فني و کيفي
خروجی فرآیند:
مستندات بازنگری شده
مستندات فنی و کیفی تصویب شده
مستندات منسوخ شده
لیست مستندات مرجع
لیست مستندات منسوخ شده
لیست مدت زمان نگهداری سوابق
به روز شدن لیست کد گذاری اسناد
توضیحات:
# عملیات شاخص پایش فرآیند واحد هدف گذاری واقعی واریانس اقدام اصلاحی
تعداد مغایرت کنترل مدارک و سوابق در ممیزی ها واحد اداری مورد 0 0 (فاقد اقدام اصلاحی مجدد)
تعداد مغایرت کنترل مدارک و سوابق در ممیزی ها واحد اداری مورد 0 0 (فاقد اقدام اصلاحی مجدد)
تعداد مغایرت کنترل مدارک و سوابق در ممیزی ها واحد ایمنی مورد 0 0 (فاقد اقدام اصلاحی مجدد)
تعداد مغایرت کنترل مدارک و سوابق در ممیزی های ایمونولوژی مورد 0 0 (فاقد اقدام اصلاحی مجدد)
تعداد مغایرت کنترل مدارک و سوابق در ممیزی های بخش پذیرش مورد 0 0 (فاقد اقدام اصلاحی مجدد)
تعداد مغایرت کنترل مدارک و سوابق در ممیزی های بخش جداسازی مورد 0 0 (فاقد اقدام اصلاحی مجدد)
تعداد مغایرت کنترل مدارک و سوابق در ممیزی های بخش جوابدهی مورد 0 0 (فاقد اقدام اصلاحی مجدد)
تعداد مغایرت کنترل مدارک و سوابق در ممیزی های بخش میکروب مورد 0 (فاقد اقدام اصلاحی مجدد)
تعداد مغایرت کنترل مدارک و سوابق در ممیزی های بخش میکروب مورد 0 0 (فاقد اقدام اصلاحی مجدد)
تعداد مغایرت کنترل مدارک و سوابق در ممیزی های بخش نمونه گیری مورد 0 0 (فاقد اقدام اصلاحی مجدد)
تعداد مغایرت کنترل مدارک و سوابق در ممیزی های بخش هماتولوژی مورد 0 0 (فاقد اقدام اصلاحی مجدد)
تعداد مغایرت کنترل مدارک و سوابق در ممیزی های بخش هورمون شناسی مورد 0 0 (فاقد اقدام اصلاحی مجدد)
تعداد مغایرت کنترل مدارک و سوابق در ممیزی های بیوشیمی مورد 0 0 (فاقد اقدام اصلاحی مجدد)
تعداد مغایرت کنترل مدارک و سوابق در ممیزی های پاتولوژی مورد 0 0 (فاقد اقدام اصلاحی مجدد)
تعداد مغایرت کنترل مدارک و سوابق در ممیزی های واحد تضمین کیفیت مورد 0 0 (فاقد اقدام اصلاحی مجدد)
تعداد مغایرت کنترل مدارک و سوابق در ممیزی های واحد مدیریت مورد 0 0 (فاقد اقدام اصلاحی مجدد)
کاهش مورد 0 (فاقد اقدام اصلاحی مجدد)

در حال حاضر هیچ سندی در این بخش موجود نمیباشد.

در حال حاضر هیچ سندی در این بخش موجود نمیباشد.

در حال حاضر هیچ سندی در این بخش موجود نمیباشد.


نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]