فرآیند مدیریت کلان
نام فرآیند:
فرآیند مدیریت کلان
کد یکتا:
5
دوره پایش:
سالیانه
ورودی های فرآیند:
گزارش تجزیه تحلیل و پایش فرآیندها
-نتایج ممیزی داخلی و خارجی
-گزارش عملکرد ماهیانه واحد ها-گزارش قراردادها-وضعیت اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه
-گزارش شکایات گیرندگان خدمات
خروجی فرآیند:
- تصمیمات اتخاذ شده جهت بهبود وضعیت عملکرد
- موارد لازمه جهت ابلاغ به واحدها
-تغییردربرنامه(درصورت لزوم)
توضیحات:
این فرآیند شامل:بازنگری مدیریت-بازنگری قراردادها-آزمون توسط آزمایشگاه همکار-حل شکایات می باشد
# عملیات شاخص پایش فرآیند واحد هدف گذاری واقعی واریانس اقدام اصلاحی
افزایش سالیانه سهم بازار درصد 10 0 (فاقد اقدام اصلاحی مجدد)
درصد کاهش هزینه های اداری سالیانه درصد 5 0 (فاقد اقدام اصلاحی مجدد)
درصد کاهش هزینه های کیفیت سالیانه درصد 5 0 (فاقد اقدام اصلاحی مجدد)
درصد کاهش هزینه های کیفیت سالیانه درصد 5 0 (فاقد اقدام اصلاحی مجدد)
متوسط درصد رضایت مندی پزشکان درصد 80 0 (فاقد اقدام اصلاحی مجدد)
متوسط درصد رضایت مندی کارکنان درصد 75 0 (فاقد اقدام اصلاحی مجدد)
میزان تحقق درآمد پیش بینی شده سالیانه درصد 90 0 (فاقد اقدام اصلاحی مجدد)

در حال حاضر هیچ سندی در این بخش موجود نمیباشد.

در حال حاضر هیچ سندی در این بخش موجود نمیباشد.

در حال حاضر هیچ سندی در این بخش موجود نمیباشد.


نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]