فرآیند استخدام، ارزیابی و آموزش
نام فرآیند:
فرآیند استخدام، ارزیابی و آموزش
کد یکتا:
6
دوره پایش:
ماهیانه
ورودی های فرآیند:
-درخواست های استخدام و تعدیل نیرو
-معرفی افراد جدیدالاستخدام
-استانداردها مقررات وضوابط
-نیازهای ذینفعان
-نیازسنجی آموزشی
-استاندارد آموزشی به روز شده
-فرم های نظر سنجی دوره های آموزشی تکمیل شده
-فرم های اثر بخشی آموزشی
خروجی فرآیند:
-شناسایی قابلیت های موجود
-برنامه ریزی جذب یا تعدیل
-اجرای مقررات و ضوابط و رعایت استاندارد ها و تدوین مستندات لازم
- انتخاب پرسنل مورد نیاز
-برنامه ریزی جهت رفع نیاز ذینفعان
-پیشنهادات تشویق و تنبیه وارتقاء
-برنامه آموزشی پرسنل جدید الاستخدام
-به روز رسانی استاندارد آموزشی
-برنام آموزش 6 ماهه و بودجه آموزش
-اجرای آموزش طبق برنامه
-گواهینامه آموزشی
گزارشات اثر بخشی آموزش
توضیحات:
# عملیات شاخص پایش فرآیند واحد هدف گذاری واقعی واریانس اقدام اصلاحی
سرانه آموزش سالیانه ایمونولوژی ساعت 70 0 (فاقد اقدام اصلاحی مجدد)
سرانه آموزش سالیانه بخش بیوشیمی ساعت 90 0 (فاقد اقدام اصلاحی مجدد)
سرانه آموزش سالیانه بخش پاتولوژی ساعت 80 0 (فاقد اقدام اصلاحی مجدد)
سرانه آموزش سالیانه بخش پدیرش ساعت 50 90 -40 (فاقد اقدام اصلاحی مجدد)
سرانه آموزش سالیانه بخش هماتولوژی ساعت 100 0 (فاقد اقدام اصلاحی مجدد)
سرانه آموزش سالیانه بخش هورمون شناسی ساعت 65 0 (فاقد اقدام اصلاحی مجدد)
متوسط نمره ارزیابی کارکنان بخش ایمونولوژی عدد 70 0 (فاقد اقدام اصلاحی مجدد)
متوسط نمره ارزیابی کارکنان بخش بیوشیمی عدد 80 0 (فاقد اقدام اصلاحی مجدد)
متوسط نمره ارزیابی کارکنان بخش پاتولوژی عدد 80 0 (فاقد اقدام اصلاحی مجدد)
متوسط نمره ارزیابی کارکنان بخش پذیرش عدد 90 0 (فاقد اقدام اصلاحی مجدد)

در حال حاضر هیچ سندی در این بخش موجود نمیباشد.

در حال حاضر هیچ سندی در این بخش موجود نمیباشد.

در حال حاضر هیچ سندی در این بخش موجود نمیباشد.


نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]