فرآیند انجام آزمایش
نام فرآیند:
فرآیند انجام آزمایش
کد یکتا:
2
دوره پایش:
سه ماه
ورودی های فرآیند:
نمونه اورژانس
نمونه عادی
خروجی فرآیند:
گزارش اولیه نتایج
گزارش اولیه نتایج بحرانی
توضیحات:
# عملیات شاخص پایش فرآیند واحد هدف گذاری واقعی واریانس اقدام اصلاحی
کاهش دوباره کاری و خطاها در بخش ایمونولوژی مورد 0 0 (فاقد اقدام اصلاحی مجدد)
کاهش دوباره کاری و خطاها در بخش بیوشیمی مورد 1 0 (فاقد اقدام اصلاحی مجدد)
کاهش دوباره کاری و خطاها در بخش پاتولوژی مورد 1 0 (فاقد اقدام اصلاحی مجدد)
کاهش دوباره کاری و خطاها در بخش میکروب مورد 0 0 (فاقد اقدام اصلاحی مجدد)
کاهش دوباره کاری و خطاها در بخش هماتولوژی مورد 1 0 (فاقد اقدام اصلاحی مجدد)
کاهش دوباره کاری و خطاها در بخش هورمون مورد 2 0 (فاقد اقدام اصلاحی مجدد)

در حال حاضر هیچ سندی در این بخش موجود نمیباشد.

# عملیات عنوان سند کد سند واحد سازمانی فرآیند ویرایش ویرایش کننده بازنگری ضمیمه
دستورالعمل کار بخش سرولوژي 103 ایمونولوژی و سرولوژی فرآیند انجام آزمایش 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0
دستور العمل کار در بخش هورمون 94 هورمون شناسی فرآیند انجام آزمایش 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0
دستورالعمل کار در بخش هماتولوژي 89 هماتولوژی فرآیند انجام آزمایش 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0
دستورالعمل کار بخش بيوشيمي 102 بیوشیمی و کروماتوگرافی فرآیند انجام آزمایش 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0
دستورالعمل کار در بخش اسپرم آنالايز 104 میکروبیولوژی و آنالیز ادرار فرآیند انجام آزمایش 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0
طرح کیفیت بخش ایمونولوژی و سرولوژی‬ 107 ایمونولوژی و سرولوژی فرآیند انجام آزمایش 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0
طرح کیفیت بخش بیوشیمی 90 بیوشیمی و کروماتوگرافی فرآیند انجام آزمایش 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0
طرح کیفیت بخش هماتولوژی 91 هماتولوژی فرآیند انجام آزمایش 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0
طرح کیفیت بخش هورمون 92 هورمون شناسی فرآیند انجام آزمایش 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0

در حال حاضر هیچ سندی در این بخش موجود نمیباشد.


نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]