آموزش و بازآموزي دوره ­اي کارکنان
عنوان هدف:
آموزش و بازآموزي دوره ­اي کارکنان
کد یکتا:
5
ماهیت:
کوتاه مدت
نوع هدف:
هدف کیفی
توضیحات:
 
 
# عملیات برنامه رسیدن به هدف مسئول اقدام زمان شروع زمان پایان پیشرفت واقعی پیشرفت مورد انتظار واریانس
ایجاد سیستم Elearning (آموزش الکترونیکی) 11:30:00 - 1393/09/03 11:30:00 - 1393/10/10 100 90 0
پرورش کارکنان چند مهارتی 00:00:00 - 00:00:00 - 0
تهیه گزارشات ادواری از عملکرد واحد آموزش 00:00:00 - 00:00:00 - 0
افزایش سرانه آموزش سالیانه کارکنان 00:00:00 - 00:00:00 - 0
ایجاد یک کلاس آموزش و امکانات آموزشی 00:00:00 - 00:00:00 - 0
جذب کارآموز دانشجو 00:00:00 - 00:00:00 - 0
آموزش کارکنان جدید در معیت کارکنان مجرب 00:00:00 - 00:00:00 - 0
شرکت در کلاس های برگزار شده ی تضمین کیفیت بخش ایمونولوژی و سرولوژی 00:00:00 - 00:00:00 - 0
شرکت در کلاس های برگزار شده ی تضمین کیفیت بخش بیوشیمی 00:00:00 - 00:00:00 - 0
شرکت در کلاس های برگزار شده ی تضمین کیفیت بخش پاتولوژی 00:00:00 - 00:00:00 - 0
شرکت در کلاس های برگزار شده ی تضمین کیفیت بخش پذیرش 00:00:00 - 00:00:00 - 0
شرکت در کلاس های برگزار شده ی تضمین کیفیت بخش جداسازی 00:00:00 - 00:00:00 - 0
شرکت در کلاس های برگزار شده ی تضمین کیفیت بخش جوابدهی 00:00:00 - 00:00:00 - 0
شرکت در کلاس های برگزار شده ی تضمین کیفیت بخش میکروبیولوژی 00:00:00 - 00:00:00 - 0
شرکت در کلاس های برگزار شده ی تضمین کیفیت بخش نمونه گیری 00:00:00 - 00:00:00 - 0
شرکت در کلاس های برگزار شده ی تضمین کیفیت بخش نمونه گیری 00:00:00 - 00:00:00 - 0
شرکت در کلاس های برگزار شده ی تضمین کیفیت بخش هماتولوژی 00:00:00 - 00:00:00 - 0
شرکت در کلاس های برگزار شده ی تضمین کیفیت بخش هورمون 00:00:00 - 00:00:00 - 0

نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]