افزایش رضایتمندی ذی نفعان
عنوان هدف:
افزایش رضایتمندی ذی نفعان
کد یکتا:
4
ماهیت:
میان مدت
نوع هدف:
هدف کیفی
توضیحات:
 
 
# عملیات برنامه رسیدن به هدف مسئول اقدام زمان شروع زمان پایان پیشرفت واقعی پیشرفت مورد انتظار واریانس
اجرای سیستم نظرسنجی از مراجعین 00:00:00 - 00:00:00 - 0
ایجاد سیستم نظرسنجی از پزشکان 00:00:00 - 00:00:00 - 0
ایجاد سیستمهای انگیزشی برای کارکنان 00:00:00 - 00:00:00 - 0
ایجاد نظام جانشین پروری 00:00:00 - 00:00:00 - 0
ایجاد سیستم مدیریت مشارکتی 00:00:00 - 00:00:00 - 0
برگزاری جلسات داخلی ماهیانه با کارکنان 00:00:00 - 00:00:00 - 0
برگزاری جشن در مناسبت های خاص با حضور کارکنان/خانواده اشان 00:00:00 - 00:00:00 - 0
جشن تولد ساده برای کارکنان 00:00:00 - 00:00:00 - 0
برگزاری جلسات مشتری مداری برای کارکنان 00:00:00 - 00:00:00 - 0

نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]