لیست تست های ارجاع شده

# عملیات تاریخ ارسال تاریخ بازگشت نام بیمار شماره پذیرش بیمار مسئول تحویل نمونه تایید سوپروایزر / مسئول فنی
1393/07/23 1393/07/23 تست 101 101

نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]