فرآیند بهبود مستمر
نام فرآیند:
فرآیند بهبود مستمر
کد یکتا:
8
دوره پایش:
ماهیانه
ورودی های فرآیند:
صورتجلسات
اطلاعات شاخصھاي پايش فرآيندھا
مديريت كلان
پيشنهادات پرسنل
اقدام اصلاحي
اقدام پيشگيرانه
فعاليت عدم انطباق
پروژه‌هاي بهبود
خروجی فرآیند:
گزارش پيشرفت كار و نتايج اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه
گزارش پيشرفت كار در نتايج پروژه‌هاي بهبود
توضیحات:
این فرآیند شامل : خدمات نامنطبق-اقدام اصلاحی-اقدام پیشگیرانه-ممیزی داخلی می باشد
# عملیات شاخص پایش فرآیند واحد هدف گذاری واقعی واریانس اقدام اصلاحی
افزایش نسبت اقدامات پیشگیرانه به اصلاحی درصد 10 0 (فاقد اقدام اصلاحی مجدد)
سرانه پیشنهادات بهبود سالیانه هر نفر مورد 1 0 (فاقد اقدام اصلاحی مجدد)
نسبت اقدامات اصلاحي انجام شده به كل اقدامات اصلاحي درخواست شده درصد 80 0 (فاقد اقدام اصلاحی مجدد)
نسبت اقدامات اصلاحي انجام شده به كل اقدامات اصلاحي درخواست شده بخش های فنی درصد 85 0 (فاقد اقدام اصلاحی مجدد)
نسبت اقدامات اصلاحي انجام شده به كل اقدامات درخواست شده ایمنی درصد 90 0 (فاقد اقدام اصلاحی مجدد)
نسبت اقدامات اصلاحي انجام شده به كل اقدامات درخواست شده ایمونولوژی درصد 0 (فاقد اقدام اصلاحی مجدد)
نسبت اقدامات اصلاحي انجام شده به كل اقدامات درخواست شده پاتولوژی درصد 80 0 (فاقد اقدام اصلاحی مجدد)
نسبت اقدامات اصلاحي انجام شده به كل اقدامات درخواست شده پذیرش درصد 85 0 (فاقد اقدام اصلاحی مجدد)
نسبت اقدامات اصلاحي انجام شده به كل اقدامات درخواست شده جداسازی درصد 80 0 (فاقد اقدام اصلاحی مجدد)
نسبت اقدامات اصلاحي انجام شده به كل اقدامات درخواست شده جوابدهی درصد 80 0 (فاقد اقدام اصلاحی مجدد)
نسبت اقدامات اصلاحي انجام شده به كل اقدامات درخواست شده میکروبیولوژی درصد 80 0 (فاقد اقدام اصلاحی مجدد)
نسبت اقدامات اصلاحي انجام شده به كل اقدامات درخواست شده نمونه گیری درصد 0 (فاقد اقدام اصلاحی مجدد)
نسبت اقدامات اصلاحي انجام شده به كل اقدامات درخواست شده هماتولوژی درصد 80 0 (فاقد اقدام اصلاحی مجدد)
نسبت اقدامات اصلاحي انجام شده به كل اقدامات درخواست شده هورمون شناسی درصد 80 0 (فاقد اقدام اصلاحی مجدد)
نسبت اقدامات اصلاحي انجام شده به كل اقدامات درخواست شده واحد اداری مورد 80 0 (فاقد اقدام اصلاحی مجدد)
نسبت اقدامات اصلاحي انجام شده به كل اقدامات درخواست شده واحد مدیریت درصد 90 0 (فاقد اقدام اصلاحی مجدد)

در حال حاضر هیچ سندی در این بخش موجود نمیباشد.

در حال حاضر هیچ سندی در این بخش موجود نمیباشد.

در حال حاضر هیچ سندی در این بخش موجود نمیباشد.


نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]