فرآیند کنترل و تضمین کیفیت
نام فرآیند:
فرآیند کنترل و تضمین کیفیت
کد یکتا:
4
دوره پایش:
سه ماه
ورودی های فرآیند:
برنامه زمانبندی کنترل کیفی تجهیزات
پانل کنترل کیفی در بخش های فنی
شکایات مشتری
نظرات مشتری
نظرات پزشکان
خروجی فرآیند:
گزارشات مربوط به انجام کنترل کیفی تجهیزات
لیبل کنترل کیفی سمپلر ها
لیبل کنترل کیفی ترازو و فتومترهاو شیشه آلات
نتایج کنترل کیفی روزانه/هفتگی /ماهانه و سالانه فنی
گزارشات نظر سنجی
پیگیری شکایات
توضیحات:
شامل کنترل کنترل کیفیت ، تضمین کیفیت و شکایات می باشد
# عملیات شاخص پایش فرآیند واحد هدف گذاری واقعی واریانس اقدام اصلاحی
درصد تحقق برنامه کنترل کیفیت ایمونولوژی وسرولوژی درصد 90 0 (فاقد اقدام اصلاحی مجدد)
درصد تحقق برنامه کنترل کیفیت بیوشیمی درصد 90 0 (فاقد اقدام اصلاحی مجدد)
درصد تحقق برنامه کنترل کیفیت میکروبیولوژی درصد 90 0 (فاقد اقدام اصلاحی مجدد)
درصد تحقق برنامه کنترل کیفیت هماتولوژی درصد 90 0 (فاقد اقدام اصلاحی مجدد)
درصد تحقق برنامه کنترل کیفیت هورمون شناسی درصد 90 0 (فاقد اقدام اصلاحی مجدد)
درصد شکایات سالیانه از سوپروایزری مورد 1 0 (فاقد اقدام اصلاحی مجدد)
درصد شکایات سالیانه از واحد اداری مالی مورد 1 0 (فاقد اقدام اصلاحی مجدد)
درصد شکایات سالیانه از واحد ایمنی مورد 1 0 (فاقد اقدام اصلاحی مجدد)
درصد شکایات سالیانه از واحد مدیریت مورد 1 0 (فاقد اقدام اصلاحی مجدد)
درصد شکایات سالیانه به کل پذیرش بخش ایمونولوژی و سرولوژی درصد 0 (فاقد اقدام اصلاحی مجدد)
درصد شکایات سالیانه به کل پذیرش بخش بیوشیمی درصد 0 (فاقد اقدام اصلاحی مجدد)
درصد شکایات سالیانه به کل پذیرش بخش پاتولوژی درصد 0 (فاقد اقدام اصلاحی مجدد)
درصد شکایات سالیانه به کل پذیرش بخش پذیرش درصد 0 (فاقد اقدام اصلاحی مجدد)
درصد شکایات سالیانه به کل پذیرش بخش جوابدهی درصد 0 (فاقد اقدام اصلاحی مجدد)
درصد شکایات سالیانه به کل پذیرش بخش میکروبیولوژی درصد 0 (فاقد اقدام اصلاحی مجدد)
درصد شکایات سالیانه به کل پذیرش بخش نمونه گیری درصد 0 (فاقد اقدام اصلاحی مجدد)
درصد شکایات سالیانه به کل پذیرش بخش هماتولوژی درصد 0 (فاقد اقدام اصلاحی مجدد)
درصد شکایات سالیانه به کل پذیرش بخش هورمون شناسی درصد 0 (فاقد اقدام اصلاحی مجدد)

در حال حاضر هیچ سندی در این بخش موجود نمیباشد.

# عملیات عنوان سند کد سند واحد سازمانی فرآیند ویرایش ویرایش کننده بازنگری ضمیمه
دستورالعمل کنترل کیفی بخش میکروب شناسی 106 میکروبیولوژی و آنالیز ادرار فرآیند کنترل و تضمین کیفیت 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0
دستورالعمل ارتباط با آزمايشگاه هاي ارجاع يا ارجاع كننده 6 تضمین کیفیت فرآیند کنترل و تضمین کیفیت 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0

در حال حاضر هیچ سندی در این بخش موجود نمیباشد.


نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]