فرآیند کنترل تجهیزات
نام فرآیند:
فرآیند کنترل تجهیزات
کد یکتا:
11
دوره پایش:
سالیانه
ورودی های فرآیند:
لیست و شناسنامه تجهیزات
پانل کنترل کیفی در بخش های فنی
لیست شرکتهای کالیبراسیون
خروجی فرآیند:
گزارشات و شناسنامه کالیبراسیون تجهیزات
لیست ارزیابی شده شرکت های کالیبراسیون
نتایج کنترل کیفی روزانه/هفتگی /ماهانه و سالانه فنی
لیست تجهیزات خارج شده از کار
توضیحات:
# عملیات شاخص پایش فرآیند واحد هدف گذاری واقعی واریانس اقدام اصلاحی
افزایش سرویس ، نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه مورد 2 0 (فاقد اقدام اصلاحی مجدد)
درصد عقب افتادگی از برنامه کالیبراسیون تجهیزات بخش ایمونولوژی و سرولوژی درصد 5 0 (فاقد اقدام اصلاحی مجدد)
درصد عقب افتادگی از برنامه کالیبراسیون تجهیزات بخش بیوشیمی درصد 5 0 (فاقد اقدام اصلاحی مجدد)
درصد عقب افتادگی از برنامه کالیبراسیون تجهیزات بخش پاتولوژی درصد 5 0 (فاقد اقدام اصلاحی مجدد)
درصد عقب افتادگی از برنامه کالیبراسیون تجهیزات بخش پاتولوژی درصد 5 0 (فاقد اقدام اصلاحی مجدد)
درصد عقب افتادگی از برنامه کالیبراسیون تجهیزات بخش میکروبیولوژی درصد 5 0 (فاقد اقدام اصلاحی مجدد)
درصد عقب افتادگی از برنامه کالیبراسیون تجهیزات بخش هماتولوژی درصد 5 0 (فاقد اقدام اصلاحی مجدد)
درصد عقب افتادگی از برنامه کالیبراسیون تجهیزات بخش هورون شناسی درصد 5 0 (فاقد اقدام اصلاحی مجدد)
متوسط درصد عقب افتادگی از برنامه کالیبراسیون تجهیزات کلیه بخش ها مورد 5 0 (فاقد اقدام اصلاحی مجدد)
مغایرت در ثبت اطلاعات پرونده تجهیزات مورد 0 0 (فاقد اقدام اصلاحی مجدد)
کاهش تعمیرات اتفاقی در هر ماه مورد 1 0 (فاقد اقدام اصلاحی مجدد)

در حال حاضر هیچ سندی در این بخش موجود نمیباشد.

# عملیات عنوان سند کد سند واحد سازمانی فرآیند ویرایش ویرایش کننده بازنگری ضمیمه
دستورالعمل كنترل كيفيت فتومتر 97 بیوشیمی و کروماتوگرافی فرآیند کنترل تجهیزات 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0

در حال حاضر هیچ سندی در این بخش موجود نمیباشد.


نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]