فرآیند قبل از انجام آزمایش
نام فرآیند:
فرآیند قبل از انجام آزمایش
کد یکتا:
1
دوره پایش:
شش ماهه
ورودی های فرآیند:
برگ درخواست آزمایش
خروجی فرآیند:
نمونه آزمایش
شرح حال نمونه دهنده
رسید پذیرش بیمار
توضیحات:
این فرآیند شامل : پذیرش-نمونه گیری-جداسازی و آماده سازی نمونه-ترانسفر نمونه است
# عملیات شاخص پایش فرآیند واحد هدف گذاری واقعی واریانس اقدام اصلاحی
تعداد خطای ماهیانه در ترانسفر نمونه مورد 0 0 (فاقد اقدام اصلاحی مجدد)
متوسط زمان انتظار مراجعه کننده برای پذیرش دقیقه 5 8.5 -3.5 (فاقد اقدام اصلاحی مجدد)
متوسط زمان پذیرش بیمار تا انجام نمونه گیری دقیقه 10 -10 (فاقد اقدام اصلاحی مجدد)
متوسط زمان پذیرش موارد اورژانس دقیقه 3 0 (فاقد اقدام اصلاحی مجدد)
نسبت تعداد دوباره کاری به تعداد کل آزمایشات ماهیانه بخش پذیرش درصد 0 (فاقد اقدام اصلاحی مجدد)
نسبت تعداد دوباره کاری به تعداد کل آزمایشات ماهیانه بخش جداسازی درصد 0 (فاقد اقدام اصلاحی مجدد)
نسبت تعداد دوباره کاری به تعداد کل آزمایشات ماهیانه بخش نمونه گیری درصد 0 (فاقد اقدام اصلاحی مجدد)

در حال حاضر هیچ سندی در این بخش موجود نمیباشد.

# عملیات عنوان سند کد سند واحد سازمانی فرآیند ویرایش ویرایش کننده بازنگری ضمیمه
دستورالعمل الزامات مربوط به نمونه 95 نمونه گیری فرآیند قبل از انجام آزمایش 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0
دستورالعمل کار در بخش پذيرش 4 پذیرش فرآیند قبل از انجام آزمایش 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0
دستورالعمل جمع آوری نمونه خون وریدی و مویرگی 13 نمونه گیری فرآیند قبل از انجام آزمایش 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0
دستوالعمل کار در بخش جداسازی 93 جداسازی و ارسال نمونه فرآیند قبل از انجام آزمایش 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0
دستورالعمل نحوه ارسال نمونه و دریافت نتایج آزمایش از آزمایشگاه های ارجاع 98 جداسازی و ارسال نمونه فرآیند قبل از انجام آزمایش 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0
دستورالعمل نحوه نگهداری و امحاء نمونه­ ها 101 جداسازی و ارسال نمونه فرآیند قبل از انجام آزمایش 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0
دستورالعمل کار در بخش پذیرش 2 105 پذیرش فرآیند قبل از انجام آزمایش 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0
دستورالعمل نحوه برخورد با درخواست های اورژانس 99 پذیرش فرآیند قبل از انجام آزمایش 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0
دستورالعمل پذیرش و نمونه گیری خارج نوبت "بیماران خاص" 96 پذیرش فرآیند قبل از انجام آزمایش 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0
دستورالعمل آماده سازي و اطلاع رساني بيماران جهت نمونه گيري صحيح 5 پذیرش فرآیند قبل از انجام آزمایش 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0

در حال حاضر هیچ سندی در این بخش موجود نمیباشد.


نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]