فرآیند تدارکات،خرید و انبارش
نام فرآیند:
فرآیند تدارکات،خرید و انبارش
کد یکتا:
7
دوره پایش:
شش ماهه
ورودی های فرآیند:
درخواست جنس از انبار
-گزارش اقلامی که به نقطه سفارش رسیده اند
-درخواست خرید اضطراری
-لیست اقلام کلیدی و پر مصرف
-کالا و اقلام خریداری شده
-برگه تایید کیفیت اقلام خریداری شده
-اطلاعات ورود و خروج انبار
-اعلام نیاز خرید خدمات
-گزارش عدم تایید اقلام خریداری شده
خروجی فرآیند:
-صدور سفارش خرید
تحویل جنس از انبار
رسید موقت و درخواست تایید کیفی اقلام
برگشت اقلام و گزارش برگشتی اقلام
-گزارش لیست اقلامی که به نقطه سفارش رسده اند و گزارش گردش موجودی انبار
-پیگیری انجام خدمات درخواستی
-ارزیابی و درجه بندی فروشندگان و پیمانکاران
توضیحات:
این فرآیند شامل: خرید- انبارش-توزیع داخلی می باشد
# عملیات شاخص پایش فرآیند واحد هدف گذاری واقعی واریانس اقدام اصلاحی
متوسط مغایرت تعداد تحویلی از انبار با تعداد پذیرش ماهیانه کل بخش ها درصد 2 0 (فاقد اقدام اصلاحی مجدد)
مغایرت تعداد تحویلی از انبار با تعداد پذیرش ماهیانه بخش ایمونولوژی درصد 3 0 (فاقد اقدام اصلاحی مجدد)
مغایرت تعداد تحویلی از انبار با تعداد پذیرش ماهیانه بخش بیوشیمی درصد 3 0 (فاقد اقدام اصلاحی مجدد)
مغایرت تعداد تحویلی از انبار با تعداد پذیرش ماهیانه بخش پاتولوژی درصد 1 0 (فاقد اقدام اصلاحی مجدد)
مغایرت تعداد تحویلی از انبار با تعداد پذیرش ماهیانه بخش میکروبیولوژی درصد 3 0 (فاقد اقدام اصلاحی مجدد)
مغایرت تعداد تحویلی از انبار با تعداد پذیرش ماهیانه بخش هماتولوژی درصد 3 0 (فاقد اقدام اصلاحی مجدد)
مغایرت تعداد تحویلی از انبار با تعداد پذیرش ماهیانه بخش هماتولوژی درصد 3 0 (فاقد اقدام اصلاحی مجدد)
مغایرت تعداد تحویلی از انبار با تعداد پذیرش ماهیانه بخش هورمون شناسی درصد 3 0 (فاقد اقدام اصلاحی مجدد)
مغایرت در کنترل دمای انبار مورد 0 0 (فاقد اقدام اصلاحی مجدد)
نسبت ارزش کل دارایی انبار به اقلام فاسد شده / تاریخ گذشته درصد 0 (فاقد اقدام اصلاحی مجدد)
کاهش تعداد خرید های اضطراری ماهیانه مورد 1 0 (فاقد اقدام اصلاحی مجدد)
کاهش تعداد مرجوعی اقلام خریداری شده ماهیانه مورد 1 0 (فاقد اقدام اصلاحی مجدد)

در حال حاضر هیچ سندی در این بخش موجود نمیباشد.

در حال حاضر هیچ سندی در این بخش موجود نمیباشد.

در حال حاضر هیچ سندی در این بخش موجود نمیباشد.


نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]