فرآیند بعد از انجام آزمایش
نام فرآیند:
فرآیند بعد از انجام آزمایش
کد یکتا:
3
دوره پایش:
شش ماهه
ورودی های فرآیند:
گزارش اولیه نتایج
خروجی فرآیند:
گزارش نهایی نتایج
توضیحات:
این فرآیند شامل : جوابدهی-بایگانی-گزارشدهی نتایج می باشد
# عملیات شاخص پایش فرآیند واحد هدف گذاری واقعی واریانس اقدام اصلاحی
تعداد اشتباهات بدلیل تشابه اسمی و غیره مورد 0 0 (فاقد اقدام اصلاحی مجدد)
تعداد مغایرت ماهیانه در تایپ گزارشات مورد 0 0 (فاقد اقدام اصلاحی مجدد)
مدت زمان انتظار برای اخذ جواب دقیقه 3 0 (فاقد اقدام اصلاحی مجدد)
مدت زمان انتظار برای اخذ جواب دقیقه 3 0 (فاقد اقدام اصلاحی مجدد)

در حال حاضر هیچ سندی در این بخش موجود نمیباشد.

# عملیات عنوان سند کد سند واحد سازمانی فرآیند ویرایش ویرایش کننده بازنگری ضمیمه
دستورالعمل کار در بخش جوابدهي 20 جوابدهی فرآیند بعد از انجام آزمایش 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0
دستورالعمل طريقه گزارش نتايج بحراني 21 جوابدهی فرآیند بعد از انجام آزمایش 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0

در حال حاضر هیچ سندی در این بخش موجود نمیباشد.


نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]