فرآیند ایمنی و بهداشت
نام فرآیند:
فرآیند ایمنی و بهداشت
کد یکتا:
10
دوره پایش:
سالیانه
ورودی های فرآیند:
واکسیناسیون پرسنل
مواردSpill management
دفع پسماند
صحت عملکرد فور و اتو کلاو
ممیزی محور ایمنی و بهداشت
ثبت حوادث
خروجی فرآیند:
گزارش واکسیناسیون پرسنل
گزارش مواردSpill management
گزارش دفع پسماند
گزارش صحت عملکرد فور و اتو کلاو
گزارش ممیزی محور ایمنی و بهداشت
گزارش ثبت حوادث
توضیحات:
# عملیات شاخص پایش فرآیند واحد هدف گذاری واقعی واریانس اقدام اصلاحی
تعداد مغایرت در مدارک و پرونده ایمنی و بهداشت کارکنان مورد 1 0 (فاقد اقدام اصلاحی مجدد)
درصد هزینه ناشی از حوادث به کل درآمد سالیانه درصد 0 (فاقد اقدام اصلاحی مجدد)
کاهش حوادث برخورد با اجسام تیز و برنده آلوده بخش جدا سازی مورد 1 0 (فاقد اقدام اصلاحی مجدد)
کاهش حوادث برخورد با خون، مایعات بدن، مواد شیمیایی بخش نمونه گیری مورد 0 0 (فاقد اقدام اصلاحی مجدد)
کاهش خطر بروز مشکلات تنفسی در بخش میکروبیولوژی مورد 0 0 (فاقد اقدام اصلاحی مجدد)
کاهش خطر بروز مشکلات تنفسی در بخش میکروبیولوژی مورد 0 0 (فاقد اقدام اصلاحی مجدد)
کاهش خطر بروز مشکلات تنفسی در بخش میکروبیولوژی مورد 0 0 (فاقد اقدام اصلاحی مجدد)
کاهش خطر بروز مشکلات تنفسی در بخش میکروبیولوژی مورد 0 0 (فاقد اقدام اصلاحی مجدد)
کاهش خطر بروز مشکلات تنفسی در بخش میکروبیولوژی مورد 0 0 (فاقد اقدام اصلاحی مجدد)
کاهش خطر سوختگی در بخش هورمون مورد 1 0 (فاقد اقدام اصلاحی مجدد)

در حال حاضر هیچ سندی در این بخش موجود نمیباشد.

# عملیات عنوان سند کد سند واحد سازمانی فرآیند ویرایش ویرایش کننده بازنگری ضمیمه
دستورالعمل مدیریت پسماندها 62 مدیریت فرآیند ایمنی و بهداشت 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0
دستورالعمل حفاظت و ايمني كاركنان 59 مدیریت فرآیند ایمنی و بهداشت 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0
دستورالعمل­ شستشو و سترون سازی در آزمایشگاه 60 مدیریت فرآیند ایمنی و بهداشت 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0

در حال حاضر هیچ سندی در این بخش موجود نمیباشد.


نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]