لیست تجهیزات آزمایشگاه
شناسنامه فنی ، سوابق کالیبراسیون و تعمیرات هر تجهیز

# عملیات نام تجهیز / ابزار کد تجهیز کشور سازنده نوع / مدل شرکت سازنده دوره کاليبراسيون SOP واحد کاربر
سانتریفوژ 105 یک ساله
هورمون شناسی
الايزا واشر اتومات 005 Automate elisa washer شش ماهه
هورمون شناسی
الايزا ريدر 006 elisa reader یک ساله
هورمون شناسی
الكترو كمي لومينسانس 008 ECL یک ماهه
هورمون شناسی
بتا كانتر 011 beta counter شش ماهه
هورمون شناسی
ديسپنسر اتوماتيك 021 نیاز ندارد هورمون شناسی
ديسپنسر دستي 023 Manual یک ساله هورمون شناسی
سردكننده نمونه Sample cooler 033 Sample cooler شش ماهه هورمون شناسی
ساعت هاي آزمايشگاهي 037 lab watch نیاز ندارد هورمون شناسی
گاما كانتر 056 gamma counter یک ساله
هورمون شناسی
الکتروکمی لومینسانس 088 Liason یک ساله
هورمون شناسی

نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]