اهداف کیفیت

گزارش
# عملیات عنوان هدف ماهیت نوع هدف
افزایش سهم بازار و کاهش هزینه ها بلند مدت هدف تجاری
ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی میان مدت هدف کیفی
پايبندي به اخلاق حرفه اي و اجتماعي میان مدت هدف کیفی
افزایش رضایتمندی ذی نفعان میان مدت هدف کیفی
آموزش و بازآموزي دوره ­اي کارکنان کوتاه مدت هدف کیفی

نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]