فرم های خام

# عملیات عنوان سند کد سند واحد سازمانی فرآیند ویرایش ویرایش کننده بازنگری ضمیمه
فرم کنترل کیفی آب مقطر 39 تضمین کیفیت فرآیند کنترل و تضمین کیفیت 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0
فرم رضایت سنجی پزشکان 69 تضمین کیفیت فرآیند کنترل و تضمین کیفیت 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0
فرم رضایت سنجی آزمايشگاه هاي طرف قرارداد 70 تضمین کیفیت فرآیند کنترل و تضمین کیفیت 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0
فهرست سوابق کیفیت موجود 81 تضمین کیفیت فرآیند کنترل و تضمین کیفیت 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0
فرم علل تكرار تست ها 18 تضمین کیفیت فرآیند بهبود مستمر 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0

نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]