تاكومتر
کد تجهیز:
014
کد یکتا:
114
نام تجهیز / ابزار:
تاكومتر
شماره سريال ابزار:
کشور سازنده:
شرکت سازنده:
نوع / مدل:
tachometer
دوره کاليبراسيون:
یک ساله
کالیبراسیون:
تعمیرات:
تاریخ خريد:
واحد کاربر:
تضمین کیفیت
SOP:
 
 
سایر مشخصات:
دور سنجي كه براي سنجش سرعت زاويه اي در حركت دوراني مورد استفاده قرار ميگيرد و مكانيزم عمل آن به طريق نوري (تابشي) و مكانيكي ميباشد ( كوپل محوري)

در حال حاضر این جدول فاقد اطلاعات میباشد.

در حال حاضر این جدول فاقد اطلاعات میباشد.

در حال حاضر این جدول فاقد اطلاعات میباشد.

در حال حاضر این جدول فاقد اطلاعات میباشد.

Permission 'Read' is required.

نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]