فرم های خام

# عملیات عنوان سند کد سند واحد سازمانی فرآیند ویرایش ویرایش کننده بازنگری ضمیمه
فرم ساختن محلول ها و شناسنامه محلول­های موجود 17 هماتولوژی فرآیند قبل از انجام آزمایش 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0
فرم كنترل كيفي سانتريفيوژ 38 هماتولوژی فرآیند کنترل و تضمین کیفیت 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0

نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]