لیست تجهیزات آزمایشگاه
شناسنامه فنی ، سوابق کالیبراسیون و تعمیرات هر تجهیز

# عملیات نام تجهیز / ابزار کد تجهیز کشور سازنده نوع / مدل شرکت سازنده دوره کاليبراسيون SOP واحد کاربر
سیسمکس 002 ایران Total سه ماهه
هماتولوژی
کوآگولومتر 106 یک ساله
هماتولوژی
سل کانتر Sysmex 107 KX-21 یک ساله
هماتولوژی
دستورالعمل الكتروفورز 009 Electrophoresis سه ماهه
هماتولوژی
خط كش هماتوكريت 018 hematocrit ruler نیاز ندارد هماتولوژی
خمير هماتوكريت 019 Hematocrit-paste نیاز ندارد هماتولوژی
رسوب گلبول قرمز اتومات(اي اس ار) 029 ESR meter سه ماهه
هماتولوژی
سل كانتر Sysmex 0354 K1000 یک ساله
هماتولوژی
سانتريفيوژ هماتوكريت 042 Hematocrit centrifuge شش ماهه
هماتولوژی
شمارنده ديف 045 diff counter دو ساله هماتولوژی
فلوسايتومتر 054 Flow cytometer سه ماهه هماتولوژی
ميكروسكوپ نوري زمينه روشن 061 bright field شش ماهه
هماتولوژی
ميكسر هماتولوژي 062 063 یک ساله هماتولوژی
هموگلوبين متر 068 Hb Gold شش ماهه
هماتولوژی
کواگلومتر 089 M1 1.19 یک ساله
هماتولوژی
کواگولان 090 یک ساله
هماتولوژی

نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]