لیست تست های لویجنینگ

# عملیات عنوان تست بخش سازمانی
ESR هماتولوژی
Hb هماتولوژی
Hct هماتولوژی
MCH هماتولوژی
MCHC هماتولوژی
MCV هماتولوژی
Plt هماتولوژی
WBC هماتولوژی

نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]