نسبت اقدامات اصلاحي انجام شده به كل اقدامات درخواست شده واحد اداری
شاخص پایش فرآیند:
نسبت اقدامات اصلاحي انجام شده به كل اقدامات درخواست شده واحد اداری
کد یکتا:
109
بخش آزمایشگاهی:
اداری و مالی
مسئول اقدام:
هدف گذاری:
80
واقعی:
واحد:
مورد
واریانس:
0
اقدام اصلاحی:
(فاقد اقدام اصلاحی مجدد)
 
 
تعامل با سایر فرآیندها:
توضیحات:

نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]