نسبت اقدامات اصلاحي انجام شده به كل اقدامات اصلاحي درخواست شده بخش های فنی
شاخص پایش فرآیند:
نسبت اقدامات اصلاحي انجام شده به كل اقدامات اصلاحي درخواست شده بخش های فنی
کد یکتا:
97
بخش آزمایشگاهی:
سوپروایزری
مسئول اقدام:
هدف گذاری:
85
واقعی:
واحد:
درصد
واریانس:
0
اقدام اصلاحی:
(فاقد اقدام اصلاحی مجدد)
 
 
تعامل با سایر فرآیندها:
توضیحات:

نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]