نسبت اقدامات اصلاحي انجام شده به كل اقدامات درخواست شده میکروبیولوژی
شاخص پایش فرآیند:
نسبت اقدامات اصلاحي انجام شده به كل اقدامات درخواست شده میکروبیولوژی
کد یکتا:
101
بخش آزمایشگاهی:
میکروبیولوژی و آنالیز ادرار
مسئول اقدام:
هدف گذاری:
80
واقعی:
واحد:
درصد
واریانس:
0
اقدام اصلاحی:
(فاقد اقدام اصلاحی مجدد)
 
 
تعامل با سایر فرآیندها:
توضیحات:

نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]