افزایش نسبت اقدامات پیشگیرانه به اصلاحی
شاخص پایش فرآیند:
افزایش نسبت اقدامات پیشگیرانه به اصلاحی
کد یکتا:
111
بخش آزمایشگاهی:
تضمین کیفیت
مسئول اقدام:
هدف گذاری:
10
واقعی:
واحد:
درصد
واریانس:
0
اقدام اصلاحی:
(فاقد اقدام اصلاحی مجدد)
 
 
تعامل با سایر فرآیندها:
توضیحات:

نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]