نسبت ارزش کل دارایی انبار به اقلام فاسد شده / تاریخ گذشته
شاخص پایش فرآیند:
نسبت ارزش کل دارایی انبار به اقلام فاسد شده / تاریخ گذشته
کد یکتا:
94
بخش آزمایشگاهی:
اداری و مالی
مسئول اقدام:
هدف گذاری:
واقعی:
واحد:
درصد
واریانس:
0
اقدام اصلاحی:
(فاقد اقدام اصلاحی مجدد)
 
 
تعامل با سایر فرآیندها:
توضیحات:

نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]