کاهش تعداد خرید های اضطراری ماهیانه
شاخص پایش فرآیند:
کاهش تعداد خرید های اضطراری ماهیانه
کد یکتا:
84
بخش آزمایشگاهی:
اداری و مالی
مسئول اقدام:
هدف گذاری:
1
واقعی:
واحد:
مورد
واریانس:
0
اقدام اصلاحی:
(فاقد اقدام اصلاحی مجدد)
 
 
تعامل با سایر فرآیندها:
توضیحات:

نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]