مغایرت تعداد تحویلی از انبار با تعداد پذیرش ماهیانه بخش بیوشیمی
شاخص پایش فرآیند:
مغایرت تعداد تحویلی از انبار با تعداد پذیرش ماهیانه بخش بیوشیمی
کد یکتا:
86
بخش آزمایشگاهی:
بیوشیمی و کروماتوگرافی
مسئول اقدام:
هدف گذاری:
3
واقعی:
واحد:
درصد
واریانس:
0
اقدام اصلاحی:
(فاقد اقدام اصلاحی مجدد)
 
 
تعامل با سایر فرآیندها:
توضیحات:

نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]