کاهش حوادث برخورد با اجسام تیز و برنده آلوده بخش جدا سازی
شاخص پایش فرآیند:
کاهش حوادث برخورد با اجسام تیز و برنده آلوده بخش جدا سازی
کد یکتا:
18
بخش آزمایشگاهی:
جداسازی و ارسال نمونه
مسئول اقدام:
هدف گذاری:
1
واقعی:
واحد:
مورد
واریانس:
0
اقدام اصلاحی:
(فاقد اقدام اصلاحی مجدد)
 
 
تعامل با سایر فرآیندها:
توضیحات:

نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]