کاهش حوادث برخورد با خون، مایعات بدن، مواد شیمیایی بخش نمونه گیری
شاخص پایش فرآیند:
کاهش حوادث برخورد با خون، مایعات بدن، مواد شیمیایی بخش نمونه گیری
کد یکتا:
17
بخش آزمایشگاهی:
نمونه گیری
مسئول اقدام:
هدف گذاری:
0
واقعی:
واحد:
مورد
واریانس:
0
اقدام اصلاحی:
(فاقد اقدام اصلاحی مجدد)
 
 
تعامل با سایر فرآیندها:
توضیحات:

نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]