درصد هزینه ناشی از حوادث به کل درآمد سالیانه
شاخص پایش فرآیند:
درصد هزینه ناشی از حوادث به کل درآمد سالیانه
کد یکتا:
117
بخش آزمایشگاهی:
ایمنی و بهداشت
مسئول اقدام:
هدف گذاری:
واقعی:
واحد:
درصد
واریانس:
0
اقدام اصلاحی:
(فاقد اقدام اصلاحی مجدد)
 
 
تعامل با سایر فرآیندها:
توضیحات:

نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]