شرح وظایف

# عملیات عنوان سند کد سند واحد سازمانی فرآیند ویرایش ویرایش کننده بازنگری ضمیمه
شرح وظايف کارکنان میکروبیولوژی و آنالیز ادرار 51-16 میکروبیولوژی و آنالیز ادرار فرآیند استخدام، ارزیابی و آموزش 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0
شرح وظايف کارکنان انگل شناسی 51-17 میکروبیولوژی و آنالیز ادرار فرآیند استخدام، ارزیابی و آموزش 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0

نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]