مدیریت فرآیندها

گزارش
# عملیات نام فرآیند دوره پایش
فرآیند قبل از انجام آزمایش شش ماهه
فرآیند انجام آزمایش سه ماه
فرآیند بعد از انجام آزمایش شش ماهه
فرآیند کنترل و تضمین کیفیت سه ماه
فرآیند مدیریت کلان سالیانه
فرآیند استخدام، ارزیابی و آموزش ماهیانه
فرآیند تدارکات،خرید و انبارش شش ماهه
فرآیند بهبود مستمر ماهیانه
فرآیند کنترل مدارک و سوابق سالیانه
فرآیند ایمنی و بهداشت سالیانه
فرآیند کنترل تجهیزات سالیانه

نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]