چک لیست

# عملیات عنوان سند کد سند واحد سازمانی فرآیند ویرایش ویرایش کننده بازنگری ضمیمه
چک لیست بخش سرولوژی 613 ایمونولوژی و سرولوژی فرآیند کنترل و تضمین کیفیت 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0
چک لیست بخش پاتولوژی 612 پاتولوژی فرآیند کنترل و تضمین کیفیت 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0
چک لیست بخش بیوشیمی 611 بیوشیمی و کروماتوگرافی فرآیند انجام آزمایش 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0
چک لیست بخش میکروبیولوژی 614 میکروبیولوژی و آنالیز ادرار فرآیند انجام آزمایش 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0
چک لیست بخش هماتولوژی 610 هماتولوژی فرآیند انجام آزمایش 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0

نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]