شرح وظایف

# عملیات عنوان سند کد سند واحد سازمانی فرآیند ویرایش ویرایش کننده بازنگری ضمیمه
شرح وظایف مدیر فنی آزمایشگاه 51-1 مدیریت فرآیند استخدام، ارزیابی و آموزش 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0
شرح وظایف سوپروایزر 51-2 مدیریت فرآیند استخدام، ارزیابی و آموزش 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0
شرح وظایف مدیر کیفیت 52-3 تضمین کیفیت فرآیند استخدام، ارزیابی و آموزش 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0
شرح وظايف مدیر مالی و اداری 52-4 اداری و مالی فرآیند استخدام، ارزیابی و آموزش 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0
شرح وظايف کارکنان پذیرش 52-5 پذیرش فرآیند استخدام، ارزیابی و آموزش 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0
شرح وظایف کارکنان نمونه گیری 52-6 نمونه گیری فرآیند استخدام، ارزیابی و آموزش 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0
شرح وظايف مسئول جداسازی و توزیع 52-7 جداسازی و ارسال نمونه فرآیند استخدام، ارزیابی و آموزش 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0
شرح وظایف مسئول کنترل کیفی 51-8 تضمین کیفیت فرآیند استخدام، ارزیابی و آموزش 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0
شرح وظايف مسئول آموزش 51-9 تضمین کیفیت فرآیند استخدام، ارزیابی و آموزش 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0
شرح وظايف مسئول ایمنی و بهداشت 52-10 تضمین کیفیت فرآیند استخدام، ارزیابی و آموزش 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0
شرح وظايف کارشناس استانداردسازی 51-12 تضمین کیفیت فرآیند استخدام، ارزیابی و آموزش 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0
شرح وظايف انباردار 51-11 اداری و مالی فرآیند استخدام، ارزیابی و آموزش 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0
شرح وظايف کارکنان نظافت، شستشو و استرلیزاسیون 52-13 مدیریت فرآیند استخدام، ارزیابی و آموزش 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0
شرح وظايف کارکنان بیوشیمی 51-14 بیوشیمی و کروماتوگرافی فرآیند استخدام، ارزیابی و آموزش 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0
شرح وظايف کارکنان هماتولوژی 51-15 هماتولوژی فرآیند استخدام، ارزیابی و آموزش 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0
شرح وظايف کارکنان میکروبیولوژی و آنالیز ادرار 51-16 میکروبیولوژی و آنالیز ادرار فرآیند استخدام، ارزیابی و آموزش 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0
شرح وظايف کارکنان انگل شناسی 51-17 میکروبیولوژی و آنالیز ادرار فرآیند استخدام، ارزیابی و آموزش 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0
شرح وظايف کارکنان هورمون شناسی 51-18 هورمون شناسی فرآیند استخدام، ارزیابی و آموزش 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0
شرح وظايف کارکنان ایمونولوژی و سرولوژی 51-19 ایمونولوژی و سرولوژی فرآیند استخدام، ارزیابی و آموزش 1395/01/24 مدیر ارشد آزمایشگاه 1.0

نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]