شرح وظايف کارکنان نظافت، شستشو و استرلیزاسیون

کد سند:
52-13
کد یکتا:
69
واحد سازمانی:
مدیریت
فرآیند:
فرآیند استخدام، ارزیابی و آموزش
زمان ویرایش:
1395/01/24
ویرایش کننده:
مدیر ارشد آزمایشگاه
شماره بازنگری:
1.0
ضمیمه - مرجع:
توضیحات:

متن سند:
شرح وظايف کارکنان نظافت، شستشو و استرلیزاسیون

جمع آوری پسماند کلیۀ بخشها و تفکیک آنها مطابق با Sopمربوطه

 1. شستشوی وسایل شیشه ای قابل شستشو.
 2. استرلیزاسیون وسایل شیشه ای توسط فور.
 3. اتوکلاو پسماندهای تیز و برنده و عفونی.
 4. اتوکلاو کشت های میکروبی.
 5. سترون سازی و نظافت محیط آزمایشگاه
 6. اسید واش کردن.
 7. انجام اقدامات لازم جهت نگهداری دستگاه فور.
 8. انجام اقدامات لازم جهت نگهداری دستگاه اتوکلاو.
 9. نظافت کف و کابینت ها و دیوارها (واسترلیزاسیون).
 10. نظافت دستشویی (واسترلیزاسیون).
 11. جمع آوری زباله ها.
 12. دستمال کشی وسایل (واسترلیزاسیون).
 
شرايط احراز
 1. عدم سوء سابقه و موانع قانوني و حقوقي
 2. حداقل مدرک تحصیلات دوره ابتدایی
 3. آشنایی کامل با نحوه شستشو و استریلیزاسیون
 4. آشنائی با نظافت سطوح کار و نظافت محیط آزمایشگاه
توانائی جسمی لازم

نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]