شرح وظایف مدیر فنی آزمایشگاه

کد سند:
51-1
کد یکتا:
57
واحد سازمانی:
مدیریت
فرآیند:
فرآیند استخدام، ارزیابی و آموزش
زمان ویرایش:
1395/01/24
ویرایش کننده:
مدیر ارشد آزمایشگاه
شماره بازنگری:
1.0
ضمیمه - مرجع:
توضیحات:

متن سند:
شرح وظایف مدیر فنی آزمایشگاه
1-تعیین اهداف، دامنه کاری و طیف فعالیت های آزمایشگاه
2-تقسیم کار و تعیین شرح وظایف و اختیارات کلیه کارکنان و تعیین جانشین برای تمامی فعالیت ها.
3-ارزیابی صلاحیت عملکرد کارکنان در بدو خدمت و بعد از آن بطور دوره ای و نظارت بر عملکرد کیفی کارکنان.
4-نظارت بر انتخاب و خرید تجهیزات و فعالیت های نگهداری و ارزیابی کیفیت عملکرد تجهیزات.
5-اطمینان از تأمین ایمنی کارکنان در برابر مخاطرات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی.
6-نظارت بر فعالیت های قبل از انجام آزمایش، روند انجام آزمایش و فعالیت های پس از انجام آزمایش.
7-اطمینان از اجرای برنامه های کنترل کیفی داخلی و شرکت در برنامه های ارزیابی کیفی خارجی.
8-ارزیابی و انتخاب تأمین کنندگان و پایش عملکرد آزمایشگاه های ارجاع.
9-نظارت بر رعایت و اجرای اصول مستندسازی.
10-شناسایی خطاها و موارد عدم انطباق، انجام اقدامات اصلاحی و پی گیری اثر بخشی آنها.
11-رسیدگی به شکایت کلیه دریافت کنندگان خدمات آزمایشگاه، و مشاوره با پزشکان.
12-تنظيم قرارداد كاركنان در بدو ورود و بازبيني ساليانه
13-امضاء نهايي جواب هاي آزمايش با توجه به شرايط مجموعه نتايج و بالين بيمار
14-اختیار تعریف آزمایشها و بخشها، تعریف قرارداد بیمه، تعریف سربرگ قبض، نمایش منحنی درآمد، گزارش آمار پزشکان، لیست کارکرد، آمار مالی موارد، اصلاح صورت حساب ها و تغییر برنامه های رایانه ای.
 
ادامه دارد ...

 

فرهیخته آزمایشگاهی گرامی:

با سلام و درود

احتراما با تشکر از بازدید  شما از نسخه دموی نرم افزار استانداردسازی و کنترل کیفیت    NextLab 

معروض میدارد امکان رویت متن کامل مستندات فقط در لینک های زیر میسر است

و دسترسی به متن کامل سایر مستندات فقط در نسخه اصلی امکان پذیر است

دستورالعمل مدیریت پسماندها

دستورالعمل کاربری دستگاه سل کانتر

دستورالعمل روش انجام آزمایش CBC

شرح وظايف کارکنان نظافت، شستشو و استرلیزاسیون

روش اجرانی ممیزی داخلی

دستورالعمل آماده سازي و اطلاع رساني بيماران جهت نمونه گيري صحيح


با سپاس از بذل توجه شما


نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]