شرح وظايف کارکنان بیوشیمی

کد سند:
51-14
کد یکتا:
70
واحد سازمانی:
بیوشیمی و کروماتوگرافی
فرآیند:
فرآیند استخدام، ارزیابی و آموزش
زمان ویرایش:
1395/01/24
ویرایش کننده:
مدیر ارشد آزمایشگاه
شماره بازنگری:
1.0
ضمیمه - مرجع:
توضیحات:

متن سند:
شرح وظايف مسئول و کارکنان بیوشیمی
 1. انجام تستهای بیوشیمی مطابق لیست بوسیله دستگاه مطابق با Sopمربوطه
 2. انجام اقدامات لازم جهت نگهداری دستگاه
 3. انجام تستهای بیوشیمی به روش دستی مطابق با Sopهای مربوطه
 4. انجام اقدامات لازم جهت نگهداری دستگاههای فتومتر و اسپکتروفتومتر و بیلی روبین متر .
 5. اندازه گیری مقادیر Na , K , Liبوسیله دستگاه ISEمطابق با Sopمربوطه
 6. انجام اقدامات لازم جهت نگهداری دستگاه ISE.
 7. اندازه گیری گازهای خونی به کمک دستگاه ABGمطابق با Sopمربوطه
 8. انجام اقدامات لازم جهت نگهداری دستگاه ABG
 9. اندازه گیری Hb- A1Cبه روش کروماتوگرافی (دستی یا به کمک دستگاه Hb- Gold) مطابق با Sopمربوطه
 10. انجام اقدامات لازم جهت نگهداری دستگاه Hb- Gold
 11. آماده کردن GTTو تهیه پودر گلوکز
 12. انجام اقدامات لازم جهت نگهداری دستگاه دیونایزر
 13. محلول سازی
 14. تستهاي دستي
ادامه دارد ...

 

فرهیخته آزمایشگاهی گرامی:

با سلام و درود

احتراما با تشکر از بازدید  شما از نسخه دموی نرم افزار استانداردسازی و کنترل کیفیت    NextLab 

معروض میدارد امکان رویت متن کامل مستندات فقط در لینک های زیر میسر است

و دسترسی به متن کامل سایر مستندات فقط در نسخه اصلی امکان پذیر است

دستورالعمل مدیریت پسماندها

دستورالعمل کاربری دستگاه سل کانتر

دستورالعمل روش انجام آزمایش CBC

شرح وظايف کارکنان نظافت، شستشو و استرلیزاسیون

روش اجرانی ممیزی داخلی

دستورالعمل آماده سازي و اطلاع رساني بيماران جهت نمونه گيري صحيح


با سپاس از بذل توجه شما


نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]